ZODPOVEDNÁ OSOBA DPO

Určenie zodpovednej osoby DPO sa vyžaduje v troch konkrétnych prípadoch:

 • keď spracúvanie vykonáva orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;
 • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa sú spracovateľské operácie, ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a / alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu;
 • hlavnými činnosťami prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa je spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov vo veľkom rozsahu alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky.

 

Zodpovednú osobu DPO môže určiť prevádzkovateľ aj v prípade, ak takúto povinnosť nemá. Zodpovedná osoba DPO vykonáva u prevádzkovateľa (okrem iného):

 • monitoruje súlad organizácie s Nariadením GDPR;
 • vedie povinnú dokumentáciu GDPR potrebnú pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR (záznamy o spracovateľských činnostiach, posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov, zmluvy so sprostredkovateľmi, atď.);
 • vytvára interné smernice a pravidlá (na úseku ochrany osobných údajov);
 • pomáha pri implementovaní technických a organizačných bezpečnostných opatrení;
 • poskytuje poradenstvo a zvyšuje odbornú znalosť a pripravenosť zamestnancov;
 • vykonáva interné audity;
 • komunikuje s dozorným orgánom a dotknutými osobami;
 • rieši situácie pri uplatňovaní práv dotknutých osôb;
 • vedie dokumentáciu porušenia ochrany osobných údajov.

 

Radi Vám pomôžeme so zabezpečením externého výkonu činnosti zodpovednej osoby DPO.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás…