Čo je GDPR? | GDPR-PASS.sk
Pavol Kleban
, , čítajte viac v kategórii: Blog, GDPR

ČO JE GDPR?

Označenie, resp. skratka GDPR (General Data Protection Regulation) predstavuje všeobecný právny predpis Európskej únie pre oblasť ochrany osobných údajov fyzických osôb. GDPR je výraz používaný pre Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Nariadenie GDPR sa vzťahuje na štátnu správu, verejno-právne inštitúcie, samosprávy, na všetky podnikateľské subjekty od živnostníkov cez spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti až po veľké nadnárodné spoločnosti. Neobchádza ani politické strany a hnutia, občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie a celý zvyšný tretí sektor. Každý subjekt, ktorý v rámci svojej činnosti pôsobí v EÚ a spracúva akoukoľvek formou osobné údaje fyzických osôb (nielen občanov EÚ) sa musí riadiť Nariadením GDPR.

Nové nariadenie prináša so sebou aj nové práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov. Fyzickým osobám rozširuje práva a prevádzkovateľom ukladá nové povinnosti. Hlavná povinnosť, od ktorej sú odvodené všetky ostatné, je povinnosť prevádzkovateľa vedieť preukázať počas celej doby spracúvania osobných údajov súlad s Nariadením GDPR. Nariadenie rozširuje definíciu pojmu čo všetko osobný údaj je, ustanovuje postavenie dozorného orgánu v jednotlivých členských krajinách EÚ ako aj užšiu spoluprácu medzi nimi a sprísňuje sankcie za nedodržanie povinností pri spracúvaní osobných údajov.

Nariadenie GDPR sa v súčasnosti považuje za najviac ucelený súbor pravidiel určených na ochranu osobných údajov na celom svete. Posilňuje práva dotknutých osôb v prospech ochrany súkromia, upravuje pravidlá spracúvania osobných údajov v organizáciách pôsobiacich v EÚ a zjednocuje právnu úpravu ochrany osobných údajov v členských štátoch EÚ. Uplatňuje sa od 25. mája 2018 a nahradzuje tak zastaralé európske právne predpisy z roku 1995. Z doby, kedy sme nepoznali sociálne siete, digitálne aplikácie a ani cloudový priestor…

 

PÁČIL SA VÁM ČLÁNOK? NAZDIEĽAJTE HO PRIATEĽOM...