Sprievodca svetom GDPR | GDPR-PASS.sk
Pavol Kleban
, , čítajte viac v kategórii: Sprievodca svetom GDPR

Sprievodca svetom GDPR (demo)

Sprievodca svetom GDPR má svoje miesto u každého prevádzkovateľa. ePublikácia môže slúžiť ako prvá pomoc pri vyhľadávaní potrebných informácii o GDPR vo Vašej organizácii, či už sa rozhodnete venovať štúdiu tejto problematiky osobne alebo poveríte agendou ochrany osobných údajov svojho zamestnanca. Sprievodca svetom GDPR nielenže sumarizuje základnú problematiku ochrany osobných údajov, ale rozširuje obzor tematických poznatkov a posúva ho na nadštandardnú úroveň. Príručka prináša aj nové, zatiaľ nepublikované informácie a pohľady. Je vhodná nielen pre nových pracovníkov v odbore, ale zároveň môže slúžiť aj ako pomôcka pre odborníkov a špecialistov, ktorí sa venujú GDPR dlhodobo.

Pre všetkých záujemcov je momentálne k dispozícií 60 stranová demoverzia ePublikácie úplne zadarmo! Zasielame ju totiž ako darček – poďakovanie všetkým odberateľom newslettra zo stránok www.gdpr-pass.sk. Pozrite sa na jej obsah…

Obsah demoverzie ePublikácie Sprievodca svetom GDPR (hrubo zvýraznené sú vybrané kapitoly uverejnené v 60 stranovej demo ukážke):

 • AKO A KDE OBJEDNAŤ
 • O AUTOROVI
 • OBSAH
 • Obsah ePublikácie Sprievodca svetom GDPR
 • Obsah vzorovej Bezpečnostnej dokumentácie GDPR
 • ÚVOD
 • Slovo na úvod
 • Pre koho je táto publikácia určená?
 • 10 dôvodov a výhod, prečo sa venovať problematike GDPR
 • Ako pracovať s touto príručkou
 • Fázy zavedenia GDPR
 • 12 krokov k súladu s GDPR
 • Slovník používaných pojmov
 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Nariadenie GDPR
 • Zákon o ochrane osobných údajov
 • Pôsobnosť
 • Nariadenie alebo zákon?
 • Pracovná skupina WP29
 • Európsky výbor pre ochranu údajov EDPB
 • VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
 • Čo všetko je osobný údaj
 • Spracúvanie osobných údajov
 • Profilovanie a pseudonymizácia
 • Informačný systém
 • Prevádzkovateľ
 • Sprostredkovateľ
 • Biometrické osobné údaje
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Služba informačnej spoločnosti
 • Ostatné základné pojmy
 • ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
 • Zásada obmedzenia účelu
 • Zásada minimalizácie údajov
 • Zásada správnosti
 • Zásada minimalizácie uchovávania
 • Zásada integrity a dôvernosti
 • Zásada zodpovednosti
 • ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Spracúvanie osobných údajov pre plnenie zmluvy
 • Zákonná povinnosť prevádzkovateľa
 • Životne dôležité záujmy
 • Verejný záujem alebo výkon verejnej moci
 • Oprávnený záujem
 • PODMIENKY VYJADRENIA SÚHLASU
 • Podmienky vyjadrenia súhlasu
 • Dieťa a služby informačnej spoločnosti
 • ŠPECIFICKÉ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
 • Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny
 • Spracúvanie bez potreby identifikácie
 • PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
 • Transparentnosť informácií
 • Informácie a prístup k osobným údajom
 • Právo na prístup k údajom
 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním a obmedzením
 • Právo na prenosnosť
 • Právo namietať
 • Právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 • Obmedzenia
 • PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ
 • Zodpovednosť prevádzkovateľa
 • Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov
 • Spoloční prevádzkovatelia
 • Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov
 • Sprostredkovateľ
 • Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Spolupráca s dozorným orgánom
 • BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Bezpečnosť spracúvania
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
 • POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU ÚDAJOV A PREDCHÁDZAJÚCA KONZULTÁCIA
 • Posúdenie vplyvu na ochranu údajov
 • Predchádzajúca konzultácia
 • ZODPOVEDNÁ OSOBA DPO
 • Určenie zodpovednej osoby DPO
 • Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt
 • Hlavné činnosti prevádzkovateľa
 • Veľký rozsah
 • Pravidelné a systematické monitorovanie
 • Osobitné kategórie údajov alebo údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky
 • Prekladový mišmaš
 • Summa summarum
 • Určenie jednej zodpovednej osoby DPO pre viacero organizácií
 • Dostupnosť a lokalizovanie zodpovednej osoby DPO
 • Odborné znalosti a zručnosti zodpovednej osoby DPO
 • Úroveň odborných znalostí
 • Odborné kvality
 • Schopnosť plniť úlohy zodpovednej osoby DPO
 • Zodpovedná osoba DPO na základe zmluvy o poskytovaní služieb
 • Zverejnenie a oznámenie kontaktných údajov zodpovednej osoby DPO
 • Postavenie zodpovednej osoby DPO
 • Zapojenie zodpovednej osoby DPO do všetkých záležitostí súvisiacich s ochranou osobných údajov
 • Potrebné zdroje
 • Pokyny a vykonávanie povinností a úloh nezávisle
 • Odvolanie a postih za výkon úloh zodpovednej osoby DPO
 • Konflikt záujmov
 • Úlohy zodpovednej osoby DPO
 • Monitorovanie dodržiavania Nariadenia GDPR
 • Úloha zodpovednej osoby DPO pri posudzovaní vplyvu na ochranu údajov
 • Spolupráca s dozorným orgánom a pôsobenie ako kontaktné miesto
 • Prístup založený na riziku
 • Úloha zodpovednej osoby DPO pri vedení záznamov
 • Aká je ideálna zodpovedná osoba DPO?
 • OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • MLČANLIVOSŤ
 • KONKRÉTNE PRÍPADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Anonymizované osobné údaje
 • Biometrický dochádzkový systém
 • Fotografia
 • Fotografia a video na verejnom podujatí podľa GDPR
 • Fotografia a zamestnanec
 • Kamerový systém
 • NewsLetter
 • Prihláška
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19
 • Spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb
 • Webové stránky
 • +
 • KÓDEXY SPRÁVANIA A CERTIFIKÁCIA
 • Kódexy správania
 • Monitorovanie schválených kódexov správania
 • Certifikácia
 • Certifikačné subjekty
 • PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM
 • Všeobecná zásada prenosov
 • Prenosy na základe rozhodnutia o primeranosti
 • Prenosy vyžadujúce primerané záruky
 • Záväzné vnútropodnikové pravidlá
 • Prenosy alebo poskytovanie údajov, ktoré právo EÚ nepovoľuje
 • Výnimky pre osobitné situácie
 • Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov
 • DOZORNÝ ORGÁN
 • Postavenie úradu
 • Úlohy úradu
 • Predseda úradu
 • Podpredseda úradu
 • Povinnosť mlčanlivosti
 • KONTROLA
 • Začatie kontroly
 • Zaujatosť kontrolného orgánu
 • Povinnosti kontrolného orgánu
 • Oprávnenia kontrolného orgánu
 • Povinnosti kontrolovanej osoby
 • Oprávnenia kontrolovanej osoby
 • Prizvaná osoba
 • Ukončenie kontroly
 • KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Konanie o ochrane osobných údajov
 • Začatie konania
 • Lehoty
 • Rozhodnutie
 • Rozklad
 • SPRÁVNE DELIKTY
 • Pokuty
 • SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
 • +
 • SLOVO NA ZÁVER
 • POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Prihláste sa odber newslettra (napríklad aj na tomto odkaze) a ako naše poďakovanie Vám obratom zašleme 60 stranovú demoverziu ePublikácie Sprievodca svetom GDPR úplne zadarmo!

PÁČIL SA VÁM ČLÁNOK? NAZDIEĽAJTE HO PRIATEĽOM...