Spracúvanie osobných údajov | GDPR-PASS.sk

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV NA STRÁNKACH GDPR-PASS.SK

 

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: RepreSalio.sk, s. r. o.
Sídlo: Korabinského 25, 080 06 Prešov – Ľubotice, SR
IČO: 48 145 858
DIČ: 2120076068
IČ DPH: —
Web: www.gdpr-pass.sk

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 31454/P

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Meno a priezvisko: Ing. Pavol Kleban
Telefón: 0907 931 085
eMail: pavol.kleban@gdpr-pass.sk

1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
 • a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.

2. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje návštevníkov www stránky:

 • pri návšteve www stránky: cookies
 • pri odoslaní podnetu z kontaktného formulára: titul, meno, priezvisko, spoločnosť, tel. číslo, email, mesto (obec), text správy
 • pri zasielaní newsletterov (informačných, akciových, …): emailová adresa

3. Účel spracúvania osobných údajov:

 • štatistika návštevnosti www stránky
 • vybavenie podnetu / žiadosti z kontaktného formulára
 • zasielanie newsletterov (informačných, akciových, …)

4. Právny základ spracúvania osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko, spoločnosť, tel. číslo, email, mesto (obec), text správy – poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18
 • cookies – oprávnený záujem prevádzkovateľa pre riadne a správne fungovanie www stránky v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. f) Zákona 18

5. Doba uchovávania osobných údajov:

 • cookies / 12 mesiacov
 • titul, meno, priezvisko, spoločnosť, tel. číslo, email, mesto (obec), text správy / do odvolania súhlasu

6. Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:

 • spracúvanie cookies – oprávnený záujem prevádzkovateľa pre riadne a správne fungovanie www stránky v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. f) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. f) Zákona 18

7. Identifikácia príjemcu osobných údajov:

 • bez príjemcov

8. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

 • osobné údaje sa neprenášajú

9. Práva dotknutej osoby:

 • dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

10. Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:

 • bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

11. Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a Zákona 18:

 • zásady spracúvania osobných údajov
 • povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
 • všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
 • štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
 • bezpečnosť spracúvania

12. Prevádzkovateľ zachováva mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 o osobných údajoch, ktoré spracúva.