Pavol Kleban | GDPR-PASS.sk

ING. PAVOL KLEBAN

založil webové stránky GDPR-PASS.sk ako informačné a vzdelávacie internetové stredisko pre oblasť ochrany osobných údajov a úzko súvisiacich tém. Poznatky tu publikované sú určené nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť, a teda pre všetkých záujemcov o problematiku ochrany osobných údajov.

Aktívne sa venuje vypracúvaniu bezpečnostných dokumentácií, školí zamestnancov a pracovníkov, ktorí spracúvajú osobné údaje, poskytuje poradenstvo a pomáha pri samotnej implementácii technických a organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany osobných údajov. Zabezpečuje výkon činnosti zodpovednej osoby DPO a vykonáva nezávislý audit. Neustále sa vzdeláva, premýšľa nad celospoločenskou zodpovednosťou pri spracúvaní osobných údajov a zamýšľa sa nad budúcnosťou ochrany osobných údajov v čoraz viac digitalizovanom svete…

V e-publikácii Sprievodca svetom GDPR spája autor unikátnou formou nadobudnuté vedomosti a poznatky z oblasti ochrany osobných údajov, odporúčania k prijatiu bezpečnostných opatrení a samotnú bezpečnostnú dokumentáciu potrebnú pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR v jedno.

Pracovné ciele autora:

  • patriť medzi TOP 10 odborníkov na Slovensku pôsobiacich v oblasti GDPR
  • napísať e-publikáciu Sprievodca svetom GDPR 2 so špecializovaným zameraním na problematiku privacy by design