Fotografia a video na verejných podujatiach podľa GDPR | GDPR-PASS.sk
Pavol Kleban
, , čítajte viac v kategórii: Audiovizuálny záznam, Blog, Fotografia, GDPR, Osobný údaj, Video, Zákon 18

Fotografia a video na verejných podujatiach

Osobné údaje tvoria veľmi dôležitú a neoddeliteľnú súčasť osobnej identity človeka. Berúc do úvahy jej fyzické, fyziologické, genetické, psychické, mentálne, ekonomické, kultúrne a sociálne zložky, výpočet osobných údajov sa stáva pomaly nekonečným. Každý deň svojimi činnosťami a správaním vytvárame nové a nové osobné údaje. Napríklad aj účasťou na spoločenskom, kultúrnom alebo športovom podujatí…

Spracúvanie osobných údajov fyzických osôb sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“ a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“. Každý organizátor verejného podujatia (prevádzkovateľ) je zodpovedný za to, že pri vyhotovovaní a zverejňovaní fotografií alebo audiovizuálnych záznamov má stanovený vhodný právny základ podľa článku 6, ods. 1. Nariadenia GDPR, resp. podľa § 13, ods. (1) Zákona 18. Z určenia právneho základu totiž vyplývajú následne aj práva dotknutých osôb.

Z dôvodu nejasností a častých otázok k tejto problematike zverejnil Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ďalej ako „Úrad“, usmernenie, ktoré sumarizuje možnosti prevádzkovateľov pri určení právnych základov pre vyhotovovanie a zverejňovanie fotografií a audiovizuálnych záznamov z verejných podujatí.

Zhromažďovanie informácií o spoločenských, kultúrnych alebo športových udalostiach a dokumentácia týchto udalostí prostredníctvom vizuálnych alebo audiovizuálnych záznamov sa považuje za spracúvanie osobných údajov za predpokladu, že fyzická osoba je určená (identifikovaná) alebo určiteľná (identifikovateľná). Hovoríme o fotografiách alebo audiovizuálnych záznamoch, ktoré zachytávajú podobizne jednotlivých fyzických osôb – účastníkov podujatia.

Už sme spomínali, že na to, aby sa určitý údaj mohol klasifikovať ako osobný údaj nie je nevyhnutné, aby sa všetky informácie umožňujúce identifikovať dotknutú osobu museli nachádzať v rukách jedinej osoby. Kľúčový je výsledok, teda možnosť a schopnosť fyzickú osobu jednoznačne určiť a spoľahlivo ju odlíšiť od ostatných fyzických osôb. Takže aj keď prevádzkovateľ nepozná identitu zachytených podobizní účastníkov podujatia, pre splnenie podmienky identifikovateľnosti fyzickej osoby postačuje, ak sa dotknutá osoba na fotografii rozpozná sama. Nesmieme však zabúdať, že proces identifikácie na fotografiách a audiovizuálnych záznamoch sa nemusí zakladať len na základe vyobrazenia tváre. Na jednoznačne určenie fyzickej osoby môže postačovať v niektorých prípadoch aj tetovanie, hlas (pri zvukovom zázname) alebo iný osobný údaj…

Fotografie a záznamy, ktoré zachytávajú priebeh podujatia z väčšej vzdialenosti bez podobizne fyzických osôb a bez akejkoľvek možnosti ich identifikácie sa za spracúvanie osobných údajov nepovažuje.

Zákonnosť fotografovania alebo vyhotovovania videozáznamov z podujatí na propagačné účely môže byť podľa Úradu založená na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov alebo v podobe oprávneného záujmu prevádzkovateľa po vykonaní testu proporcionality.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov založenom na udelení súhlasu musí byť súhlas dotknutej osoby vždy udelený slobodne a musí byť konkrétny, informovaný a jednoznačný. Pri výbere tohto inštitútu musí prevádzkovateľ predovšetkým vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 7, ods. 1. Nariadenia GDPR, resp. § 14, ods. (1) Zákona 18:

1. Ak je spracúvanie založené na súhlase dotknutej osoby, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Vieme, že udelenie súhlasu môže byť poskytnuté viacerými spôsobmi. Aj ústne vyjadrenie, že súhlasíme so spracúvaním osobných údajov, sa považuje za slobodne daný súhlas. Je dôležité, aby každý prevádzkovateľ myslel na to, že v prípade kontroly zo strany Úradu musí vedieť súhlasy dotknutých osôb preukázať. V tomto ponímaní môže byť ústne udelený súhlas bez záznamu s odstupom času veľmi ťažko preukázateľný. Vhodnejšie je preto vyhotoviť súhlas pre dotknutú osobu tak, aby mal prevádzkovateľ dôkaz o jeho udelení v písomnej forme alebo v elektronickej podobe, pokiaľ si zachová informáciu o zakliknutí súhlasu v svojej evidencii.

Pre potreby preukázania súhlasu so spracúvaním osobných údajov pri organizovaní podujatia je podľa názoru Úradu akceptovateľný aj jednoznačný potvrdzujúci úkon dotknutej osoby, ak sú splnené dve podmienky:

  • Súhlas je preukázateľný (napríklad zaznamenaný na samotnej fotografii alebo videozázname v podobe symbolu vyjadrujúceho súhlas v zmysle podmienok určených prevádzkovateľom – náramok, zreteľne oddelené časti miestnosti, atď.) Je však potrebné uviesť, že nakoľko ide o konkludentný súhlas (právny úkon odôvodňujúci určitý záver, z ktorého možno usudzovať na vôľu konajúceho) udelený konaním dotknutej osoby (ktorá napríklad vstupom do vyhradenej časti miestnosti vyjadrí súhlas so spracúvaním – fotografovaním a je to dôkaz o tom, že udelila slobodný, konkrétny, jednoznačný súhlas s vyhotovením fotografie) nie je pre prevádzkovateľa natoľko spoľahlivý.
  • Dotknutá osoba bola riadne a včas informovaná o podmienkach spracúvania, vrátane podmienok vyjadrenia súhlasu a jeho odvolania.

Prevádzkovateľ, ktorý si ako právny základ pre vyhotovovanie fotografií alebo audiovizuálneho záznamu zvolí udelenie súhlasu dotknutej osoby si musí byť vedomý toho, že dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať a pred poskytnutím súhlasu musí byť o tomto práve aj informovaná. Aj napriek tomu, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu udeleného pred jeho odvolaním (článok 7, ods. 3. Nariadenia GDPR, resp. § 14, ods. (3) Zákona 18), môže takéto odobratie súhlasu spôsobiť prevádzkovateľovi nemalé problémy:

3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.

Udelenie súhlasu je vhodné voliť napríklad pri firemných akciách a podujatiach (výročie, oslava, teambuilding), kde je možné vopred identifikovať všetkých účastníkov akcie a o týchto náležitostiach ich vieme informovať napríklad už priamo pri osobnom pozvaní.

Oprávnený záujem prevádzkovateľa

Druhou možnosťou pre prevádzkovateľa je výber právneho základu v podobe oprávneného záujmu po vykonaní testu proporcionality, v zmysle článku 6, ods. 1., písmeno f) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písmeno f) Zákona 18. Tento právny základ je využívaný najmä v prípadoch, kedy nie je z objektívnych príčin možné zabezpečiť súhlasy dotknutých osôb pre vyhotovovanie a následné prípadné zverejňovanie fotografií, a to s ohľadom napríklad na nemožnosť vopred identifikovať účastníkov akcie, ale najmä na veľký, nelimitovaný počet účastníkov akcie, či podmienky konania podujatia (voľne prístupné verejné priestranstvo) ako je to v prípadoch kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných mestom, či obcou. Úrad ako príklad uvádza prevádzkovateľa, ktorým je mestská knižnica, ktorej oprávneným záujmom môže byť napríklad zvýšenie záujmu verejnosti o kultúrne a výchovno-vzdelávacie podujatia.

V zmysle recitálu (47) Nariadenia GDPR môžu oprávnené záujmy prevádzkovateľa poskytnúť právny základ pre spracúvanie osobných údajov len v prípade, ak nad nimi neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, pričom sa zohľadnia primerané očakávania dotknutých osôb na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi. Existencia oprávneného záujmu si v každom prípade vyžaduje dôkladné posúdenie vrátane posúdenia toho, či dotknutá osoba môže v danom čase a kontexte získavania osobných údajov primerane očakávať, že sa spracúvanie na tento účel môže uskutočniť. Za týmto účelom sa musí pred samotným spracúvaním osobných údajov vyhotoviť test proporcionality.

Úrad v usmernení sumarizuje znenie recitálu (47) a predkladá kritéria pre zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe oprávneného záujmu:

  • Záujem, ktorý prevádzkovateľ sleduje musí byť skutočne oprávnený – musí existovať primerané očakávanie dotknutých osôb (napríklad pri verejných akciách musí dotknutá osoba primerane očakávať, že udalosť bude zdokumentovaná na fotografiách), na základe ich vzťahu k prevádzkovateľovi (napríklad v prípade, návštevníka knižnice pôjde o čitateľa knižnice a klienta knižnice).
  • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa je nevyhnutné.
  • Nad oprávnených záujmom prevádzkovateľa neprevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby.

Výsledok testu proporcionality určuje, či je oprávnený záujem prevádzkovateľa vhodným právnym základom pre spracúvanie osobných údajov. Na tomto mieste je ešte potrebné zdôrazniť, že uvedená formulácia očakávania dotknutej osoby vo vzťahu ku prevádzkovateľovi „pri verejných akciách musí dotknutá osoba primerane očakávať, že udalosť bude zdokumentovaná na fotografiáchslúži len ako podklad pre vykonanie testu proporcionality a nemôže sa používať samostatne (vytrhnutá z kontextu usmernenia Úradu) ako právny základ pre spracúvanie osobných údajov!

Pre zvýšenie miery očakávania dotknutej osoby – účastníka podujatia (vo vzťahu ku prevádzkovateľovi) ohľadom vyhotovovania fotografií z dôvodu potreby vykonania pozitívneho testu proporcionality je vhodné umiestniť túto informáciu už na samotných pozvánkach, či už sú pozvánky v tlačenej forme (plagáty, oznamy) alebo v digitálnej forme (pozvánky uverejnené na www stránke prevádzkovateľa, na sociálnych sieťach, a pod.), teda ešte v čase propagovania podujatia, kedy ešte žiadne osobné údaje dotknutej osoby nespracúvame. Oznam na pozvánke môže mať podobu napríklad aj v tvare:

Na podujatí sa budú vyhotovovať fotografické zábery, resp. audiovizuálny záznam.

Takýmto spôsobom zvýšime nielen mieru informovanosti a očakávania dotknutej osoby, ale hlavne prezentujeme kultúru spoločenskej zodpovednosti prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Informačná povinnosť

V oboch prípadoch spracúvania osobných údajov nemôžeme zabudnúť na splnenie informačnej povinnosti v zmysle článku 13 Nariadenia GDPR, resp. § 19 Zákona 18 vo vzťahu k účastníkom podujatia (organizátorom, účinkujúcim a návštevníkom), predovšetkým v prípade právneho základu súhlasu o práve dotknutej osoby odvolať udelený súhlas a v prípade právneho základu oprávneného záujmu o práve namietať, s určením spôsobu a subjektu, ktorému takéto odvolanie / námietky majú doručiť.

Informačnú povinnosť si možno splniť napríklad vo forme informačnej tabule alebo plagátu pri vstupe do priestranstva konania akcie, na vstupenkách či pozvánkach je vhodné informovať účastníkov o skutočnosti, že z priebehu akcie sa budú vyhotovovať fotografie, resp. audiovizuálny záznam. Všetky ostatné povinnosti prevádzkovateľa, napríklad potreba prijatia bezpečnostných opatrení, likvidácia osobných údajov a dodržanie základných zásad spracúvania osobných údajov zostávajú samozrejme zachované.

Podujatia pre školy a predškolské zariadenia

Osobitná pozornosť, v prípadoch ochrany súkromia, a teda aj ochrany osobných údajov, sa venuje činnostiam špecificky zameraným na deti. Úrad nevylučuje, že aj v tomto prípade si prevádzkovateľ môže spracúvanie založiť na oprávnenom záujme, ale v prípade, ak prevádzkovateľ vie vopred identifikovať, že dotknutými osobami budú deti (napríklad knižnica organizujúca školskú akciu pre deti, ktorá sa rozhodne zaznamenať jej priebeh na fotografiách), Úrad sa domnieva, že vhodnejším právnym základom spracúvania bude súhlas dotknutej osoby (zákonného zástupcu).

Postavenie fotografa

V prípade, ak si prevádzkovateľ (organizátor podujatia) objednal služby externého subjektu – profesionálneho fotografa nastáva situácia, že takýto fotograf spracúva osobné údaje (fotografie) v mene prevádzkovateľa, teda z pohľadu ochrany osobných údajov je pre prevádzkovateľa sprostredkovateľom v zmysle článku 28 Nariadenia GDPR, resp. § 34 Zákona 18. Takýto vzťah musí byť riadený zmluvou alebo iným právnym úkonom a musí sa uzatvoriť v listinnej alebo elektronickej podobe.

Ak fotografie vyhotovuje zamestnanec prevádzkovateľa, môže ich spracúvať len na základe poverenia a pokynov prevádzkovateľa a len v súlade s Nariadením GDPR, resp. Zákonom 18. Samozrejme aj tu platí povinnosť zachovávať mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18 ako aj všetky ostatné povinnosti poverenej osoby prevádzkovateľom.

Zverejňovanie fotografií v médiách

Pri organizovaní spoločenského, kultúrneho alebo športového podujatia môže nastať situácia, že sa na podujatí objaví zástupca masovokomunikačného média (rozhlas, televízia, tlač). Uverejňovanie fotografií bez súhlasu dotknutej osoby môže médium len za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené v § 78, ods. (2) Zákona 18:

(2) Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre potreby informovania verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami a ak osobné údaje spracúva prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti; to neplatí, ak spracúvaním osobných údajov na taký účel prevádzkovateľ porušuje právo dotknutej osoby na ochranu jej osobnosti alebo právo na ochranu súkromia alebo také spracúvanie osobných údajov bez súhlasu dotknutej vylučuje osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Z uvedeného ustanovenia § 78 vyplýva, že takéto spracúvanie môže vykonávať len prevádzkovateľ, ktorému to vyplýva z predmetu činnosti (napríklad v prípade obecných novín je potrebná ich registrácia na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky).

Ochrana osobnosti a súkromia dotknutej osoby

Nemôžme opomenúť, že zverejnením fotografie sa nemá neoprávnene zasahovať do práva na ochranu osobnosti a súkromia dotknutej osoby. Prevádzkovateľ môže mať vypracované všetky kroky testu proporcionality a spĺňať tak pro forma náležitosti právnej úpravy ochrany osobných údajov, avšak nie je vylúčené, že dotknutá osoba bude namietať, že mu bola zverejnením fotografie spôsobená ujma v osobnom, rodinnom alebo profesnom živote (napríklad zverejnená fotografia dotknutej osoby, ktorá ho usvedčuje z nevery, alebo diskreditujúca fotografia riaditeľa spoločnosti v podguráženom stave).

Prípadné porušenie práv na ochranu osobnosti je vymáhateľné v občiansko-právnom konaní, kedy by súd, ako príslušný orgán, posudzoval mieru zásahu do ochrany osobnosti osoby, vystupujúcej na uverejnenom zábere. Základ pre právnu úpravu vo vzťahu k vyhotovovaniu fotografií a limitom ich vyhotovenia tvorí ustanovenie § 12 Občianskeho zákonníka:

(1) Písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.

(2) Privolenie nie je potrebné, ak sa vyhotovia alebo použijú písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky, zvukové alebo obrazové a zvukové záznamy na úradné účely na základe zákona.

(3) Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom tiež na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo. Ani také použitie však nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby.

Záverečné vyjadrenie Úradu

Úrad v závere svojho usmernenia dodáva, že informácie ním poskytnuté majú odporúčací charakter a podmienky a osobitosti spracúvania osobných údajov u konkrétneho prevádzkovateľa posudzuje vždy individuálne.

Čo sa môže stať, ak na niečo zabudneme?

Uvedené postupy pri organizovaní podujatia, na ktorom sa budú vyhotovovať fotografie alebo audiovizuálny záznam, odporúčam každému prevádzkovateľovi dodržiavať. V prípade, ak dotknutá osoba (návštevník podujatia, ale aj účinkujúci) spracúvanie jej osobných údajov akokoľvek napadne a podá podnet v zmysle § 100 Zákona 18, bude situáciu preverovať Úrad. V takom prípade Úrad vyzve prevádzkovateľa (organizátora podujatia) a požiada o poskytnutie potrebnej súčinnosti v zmysle § 109 Zákona 18:

Každý je povinný poskytnúť Úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho úloh a právomoci a umožniť Úradu vykonať dozor nad dodržiavaním povinností Zákona 18 alebo osobitného predpisu a rozhodnutí vydaných na základe Zákona 18.

Ak chcete hrať s Úradom v tejto veci vyrovnanú hru, musíte mať v prvom rade nejaké karty v rukách. Na základe osobných skúseností uvádzam, čo môže úradná Žiadosť o poskytnutie súčinnosti od prevádzkovateľa požadovať:

  • Uveďte, či ste boli organizátorom podujatia, či ste účastníkov podujatia a hlavne účinkujúcich upovedomili o vyhotovovaní fotografií a iných záznamov z podujatia a preukážte to zaslaním tohto oznamu. Uveďte, kde bol oznam vyvesený, či sa s ním oboznámili aj účinkujúci. Uveďte, či ste vyhotovené fotografie poskytli nejakému subjektu, kedy a na aký účel.
  • Uveďte, či v programe tohto podujatia boli uvedení aj účinkujúci, v akých ďalších propagačných materiáloch k podujatiu boli účinkujúci uvedení. Uveďte, kde bol program uverejnený (napr. uveďte internetovú stránku). Zašlite kópiu tohto programu.
  • Poskytnite akékoľvek ďalšie relevantné informácie a podklady priebehu podujatia…

Test proporcionality, potrebné oboznámenie pre splnenie informačnej povinnosti pri organizovaní podujatia a návrh sprostredkovateľskej zmluvy pre externého fotografa nájdete v ePublikácii Sprievodca svetom GDPR.

PÁČIL SA VÁM ČLÁNOK? NAZDIEĽAJTE HO PRIATEĽOM...