ŠKOLENIA POVERENÝCH OSÔB – ZAMESTNANCOV

 

Každá fyzická osoba (zamestnanec), ktorá má prístup k osobným údajom, môže spracúvať tieto osobné údaje len na základe pokynov prevádzkovateľa (zamestnávateľa) a len v súlade s Nariadením GDPR. Povinnosťou prevádzkovateľa, v rámci prijatia personálnych bezpečnostných opatrení, je okrem iného aj oboznámenie poverených zamestnancov so základnými ustanoveniami Nariadenia GDPR (napr. zásady spracúvania osobných údajov, práva dotknutej osoby, atď.). Takéto informovanie môže byť vykonané aj formou skupinového zaškolenia zamestnancov. Odborné zaškolenie zamestnancov sa považuje ako prijatie personálneho bezpečnostného opatrenia na úseku ochrany osobných údajov a môže byť použité ako súčasť pre celkové preukázanie súladu s Nariadením GDPR.

 

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás…