NEWSLETTER

Prihláste sa na odber noviniek a okrem aktualít, pozvánok a špeciálnych ponúk, ktoré budete od nás dostávať, máme pre všetkých odberateľov newslettra pripravený skvelý darček: 60 stranovú demoverziu ePublikácie Sprievodca svetom GDPR. Pozrite sa, čo všetko obsahuje:

ZOBRAZIŤ OBSAH: SPRIEVODCA SVETOM GDPR (DEMO)

Informatívny obsah ePublikácie Sprievodca svetom GDPR (podrobný); hrubo zvýraznené sú vybrané kapitoly uverejnené v 60 stranovej demo ukážke:

 

 • AKO A KDE OBJEDNAŤ
 • O AUTOROVI
 • OBSAH
 • Obsah ePublikácie Sprievodca svetom GDPR
 • Obsah vzorovej Bezpečnostnej dokumentácie GDPR
 • ÚVOD
 • Slovo na úvod
 • Pre koho je táto publikácia určená?
 • 10 dôvodov a výhod, prečo sa venovať problematike GDPR
 • Ako pracovať s touto príručkou
 • Fázy zavedenia GDPR
 • 12 krokov k súladu s GDPR
 • Slovník používaných pojmov
 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Nariadenie GDPR
 • Zákon o ochrane osobných údajov
 • Pôsobnosť
 • Nariadenie alebo zákon?
 • Pracovná skupina WP29
 • Európsky výbor pre ochranu údajov EDPB
 • VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV
 • Čo všetko je osobný údaj
 • Spracúvanie osobných údajov
 • Profilovanie a pseudonymizácia
 • Informačný systém
 • Prevádzkovateľ
 • Sprostredkovateľ
 • Biometrické osobné údaje
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Služba informačnej spoločnosti
 • Ostatné základné pojmy
 • ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti
 • Zásada obmedzenia účelu
 • Zásada minimalizácie údajov
 • Zásada správnosti
 • Zásada minimalizácie uchovávania
 • Zásada integrity a dôvernosti
 • Zásada zodpovednosti
 • ZÁKONNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • Spracúvanie osobných údajov pre plnenie zmluvy
 • Zákonná povinnosť prevádzkovateľa
 • Životne dôležité záujmy
 • Verejný záujem alebo výkon verejnej moci
 • Oprávnený záujem
 • PODMIENKY VYJADRENIA SÚHLASU
 • Podmienky vyjadrenia súhlasu
 • Dieťa a služby informačnej spoločnosti
 • ŠPECIFICKÉ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov
 • Spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny
 • Spracúvanie bez potreby identifikácie
 • PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
 • Transparentnosť informácií
 • Informácie a prístup k osobným údajom
 • Právo na prístup k údajom
 • Právo na opravu
 • Právo na vymazanie
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním a obmedzením
 • Právo na prenosnosť
 • Právo namietať
 • Právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
 • Obmedzenia
 • PREVÁDZKOVATEĽ A SPROSTREDKOVATEĽ
 • Zodpovednosť prevádzkovateľa
 • Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov
 • Spoloční prevádzkovatelia
 • Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov
 • Sprostredkovateľ
 • Spracúvanie na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
 • Záznamy o spracovateľských činnostiach
 • Spolupráca s dozorným orgánom
 • BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Bezpečnosť spracúvania
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dozornému orgánu
 • Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe
 • POSÚDENIE VPLYVU NA OCHRANU ÚDAJOV A PREDCHÁDZAJÚCA KONZULTÁCIA
 • Posúdenie vplyvu na ochranu údajov
 • Predchádzajúca konzultácia
 • ZODPOVEDNÁ OSOBA DPO
 • Určenie zodpovednej osoby DPO
 • Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt
 • Hlavné činnosti prevádzkovateľa
 • Veľký rozsah
 • Pravidelné a systematické monitorovanie
 • Osobitné kategórie údajov alebo údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky
 • Prekladový mišmaš
 • Summa summarum
 • Určenie jednej zodpovednej osoby DPO pre viacero organizácií
 • Dostupnosť a lokalizovanie zodpovednej osoby DPO
 • Odborné znalosti a zručnosti zodpovednej osoby DPO
 • Úroveň odborných znalostí
 • Odborné kvality
 • Schopnosť plniť úlohy zodpovednej osoby DPO
 • Zodpovedná osoba DPO na základe zmluvy o poskytovaní služieb
 • Zverejnenie a oznámenie kontaktných údajov zodpovednej osoby DPO
 • Postavenie zodpovednej osoby DPO
 • Zapojenie zodpovednej osoby DPO do všetkých záležitostí súvisiacich s ochranou osobných údajov
 • Potrebné zdroje
 • Pokyny a vykonávanie povinností a úloh nezávisle
 • Odvolanie a postih za výkon úloh zodpovednej osoby DPO
 • Konflikt záujmov
 • Úlohy zodpovednej osoby DPO
 • Monitorovanie dodržiavania Nariadenia GDPR
 • Úloha zodpovednej osoby DPO pri posudzovaní vplyvu na ochranu údajov
 • Spolupráca s dozorným orgánom a pôsobenie ako kontaktné miesto
 • Prístup založený na riziku
 • Úloha zodpovednej osoby DPO pri vedení záznamov
 • Aká je ideálna zodpovedná osoba DPO?
 • OSOBITNÉ SITUÁCIE ZÁKONNÉHO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • MLČANLIVOSŤ
 • KONKRÉTNE PRÍPADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Anonymizované osobné údaje
 • Biometrický dochádzkový systém
 • Fotografia
 • Fotografia a video na verejnom podujatí podľa GDPR
 • Fotografia a zamestnanec
 • Kamerový systém
 • NewsLetter
 • Prihláška
 • Spracúvanie osobných údajov v súvislosti s pandémiou COVID-19
 • Spracúvanie osobných údajov zosnulých osôb
 • Webové stránky
 • +
 • KÓDEXY SPRÁVANIA A CERTIFIKÁCIA
 • Kódexy správania
 • Monitorovanie schválených kódexov správania
 • Certifikácia
 • Certifikačné subjekty
 • PRENOSY OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝM ORGANIZÁCIÁM
 • Všeobecná zásada prenosov
 • Prenosy na základe rozhodnutia o primeranosti
 • Prenosy vyžadujúce primerané záruky
 • Záväzné vnútropodnikové pravidlá
 • Prenosy alebo poskytovanie údajov, ktoré právo EÚ nepovoľuje
 • Výnimky pre osobitné situácie
 • Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov
 • DOZORNÝ ORGÁN
 • Postavenie úradu
 • Úlohy úradu
 • Predseda úradu
 • Podpredseda úradu
 • Povinnosť mlčanlivosti
 • KONTROLA
 • Začatie kontroly
 • Zaujatosť kontrolného orgánu
 • Povinnosti kontrolného orgánu
 • Oprávnenia kontrolného orgánu
 • Povinnosti kontrolovanej osoby
 • Oprávnenia kontrolovanej osoby
 • Prizvaná osoba
 • Ukončenie kontroly
 • KONANIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Konanie o ochrane osobných údajov
 • Začatie konania
 • Lehoty
 • Rozhodnutie
 • Rozklad
 • SPRÁVNE DELIKTY
 • Pokuty
 • SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA
 • +
 • SLOVO NA ZÁVER
 • POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE