Zmluva o predpredaji uzatvorená na diaľku v.1.0

s poukazom na Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa

I. Zmluvné strany

Táto zmluva o predpredaji je uzatvorená na diaľku

medzi

prevádzkovateľom internetových stránok www.gdpr-pass.sk, ktorým je spoločnosť:

RepreSalio.sk, s. r. o.
Korabinského 25
080 06 Prešov – Ľubotice

v zastúpení: Ing. Pavol Kleban
mobil: 0907 931 085
email: pavol.kleban@gdpr-pass.sk
web: www.gdpr-pass.sk

IČO: 48 145 858
DIČ: 2120076068
IČ DPH: prevádzkovateľ nie je platca DPH

Banka: TATRA BANKA, a. s.
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4604 6463

Spoločnosť RepreSalio.sk, s. r. o. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 31454/P,

ďalej ako „predávajúci

a

návštevníkom (fyzická alebo právnická osoba) internetovej stránky www.gdpr-pass.sk, ktorý si cez objednávkový formulár zakúpil v predpredaji elektronickú publikáciu Sprievodca svetom GDPR vo formáte pdf,

ďalej ako „kupujúci“.

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy uzatvorenej na diaľku je elektronické dodanie / doručenie elektronickej publikácie Sprievodca svetom GDPR vo formáte pdf, ďalej aj ako „publikácia“, zakúpenej v predpredaji, kupujúcemu predávajúcim.

III. Cena

Cena za elektronickú publikáciu Sprievodca svetom GDPR v predpredaji je 120,- €. Táto cena je jednorázová a bez žiadnych ďalších poplatkov. Predávajúci nie je platca DPH.

IV. Doručenie

Doručenie elektronickej publikácie Sprievodca svetom GDPR bude elektronicky na emailovú adresu kupujúceho, ktorú uvedie v objednávkovom formulári, po uhradení jemu vystavenej zálohovej faktúry, podľa článku V. tejto zmluvy, v plnej výške. Vzhľadom na to, že sa jedná o predpredaj, termín doručenia publikácie je najneskôr do konca mesiaca február 2022. Termín dodania publikácie môže byť oddialený len z dôvodu rozšírenia publikácie o nové časti. O tejto skutočnosti musí predávajúci kupujúceho informovať aj s udaním nového termínu dodania.

V. Fakturácia

Predmetom tejto zmluvy je doručenie elektronickej publikácie Sprievodca svetom GDPR zakúpenej v predpredaji so zľavou, čo bude kupujúcemu aj fakturované ako Predpredaj: ePublikácia SPRIEVODCA SVETOM GDPR (50% zľava). Vystavená faktúra predávajúcim bude zálohová faktúra so splatnosťou 7 dní od dátumu vystavenia – deň odoslania fakturačných údajov kupujúceho cez objednávkový formulár na elektronickú publikáciu Sprievodca svetom GDPR. Úhrada zálohovej faktúry bude realizovaná kupujúcim bankovým prevodom na účet predávajúceho.

VI. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný elektronicky doručiť elektronickú publikáciu Sprievodca svetom GDPR vo formáte pdf, zakúpenú v predpredaji, v zmysle článku IV. tejto zmluvy uzatvorenej na diaľku.

VII. Práva a povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci prehlasuje, že v zmysle § 3, ods. (1), písmeno a) Zákona o ochrane spotrebiteľa, bol oboznámený o vlastnostiach elektronickej publikácie Sprievodca svetom GDPR, najmä o jej rozsahu a vzdelávacej povahe. Súčasťou publikácie je aj vzorová bezpečnostná dokumentácia GDPR, ktorá nie je finálny dokument pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR. Vzorová bezpečnostná dokumentácia GDPR má metodický charakter a nemusí obsahovať všetky informácie a podklady, ktoré potrebuje na preukázanie súladu s Nariadením GDPR kupujúci. Vzorová bezpečnostná dokumentácia GDPR slúži len ako pomôcka pre kupujúceho, aby si v prípade záujmu alebo potreby vyhotovil samostatne (napríklad aj podľa vzorovej bezpečnostnej dokumentácie) riadnu Bezpečnostnú dokumentáciu GDPR, potrebnú pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR. Za správnosť a úplnosť takejto vyhotovenej bezpečnostnej dokumentácie GDPR kupujúcim predávajúci nezodpovedá. S rozsahom publikácie Sprievodca svetom GDPR sa mal možnosť kupujúci oboznámiť ešte pred jej zakúpením a to bezplatným stiahnutím ukážky (demoverzie) publikácie, ktorá zahŕňa a predstavuje informatívny obsah, zameranie, štýl, odbornosť ako aj grafické a výkladové spracovanie publikácie.
 2. Kupujúci je povinný jemu vystavenú zálohovú faktúru predávajúcim uhradiť do 7 dní od jej vystavenia.
 3. Kupujúci berie na vedomie, že elektronická publikácia Sprievodca svetom GDPR sa považuje za dielo a je chránená ustanoveniami Autorského zákona (zákon č. 185/2015 Z. z.); kupujúci nemá právo na ďalšie rozmnožovanie alebo šírenie diela alebo akejkoľvek časti diela. Kupujúci môže použiť vzorovú bezpečnostnú dokumentáciu v prípadoch vlastnej potreby vypracovania riadnej bezpečnostnej dokumentácie GDPR potrebnej pre preukázanie súladu s Nariadením GDPR.

VIII. Ukončenie zmluvy

 1. Táto zmluva o predpredaji uzatvorená na diaľku je ukončená dňom doručenia predmetu tejto zmluvy kupujúcemu predávajúcim. Ukončením tejto zmluvy nie sú dotknuté autorské práva predávajúceho na dielo Sprievodca svetom GDPR. Ukončením tejto zmluvy ostáva v platnosti aj informačná a náučná povaha publikácie.
 2. Predávajúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak kupujúci preukázateľne neuhradil jemu vystavenú zálohovú faktúru podľa článku V. tejto zmluvy. O tejto skutočnosti bude predávajúci informovať kupujúceho, napríklad elektronicky alebo písomne na kontaktné údaje kupujúceho uvedené cez objednávkový formulár na publikáciu.
 3. Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej na diaľku v prípadoch, kedy mu ešte nebola doručená elektronická publikácia Sprievodca svetom GDPR. V takomto prípade je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu uhradenú sumu 120,- € zaplatenú v predpredaji, ak ju kupujúci už uhradil. Odstúpenie od tejto zmluvy musí kupujúci doručiť elektronicky alebo písomne na kontaktné údaje predávajúceho uvedené v hlavičke tejto zmluvy, napríklad aj opätovným využitím objednávkového formulára s udaním predmetu Odstúpenie od zmluvy o predpredaji uzatvorenej na diaľku.
 4. Kupujúci nemá právo odstúpiť od tejto zmluvy uzatvorenej na diaľku v prípadoch, kedy mu už bola doručená elektronická publikácia Sprievodca svetom GDPR, v zmysle ustanovenia § 7, ods. (6), písmeno l) Zákona o ochrane spotrebiteľa a teda spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Kupujúci vyhlasuje, že poskytovanie a plnenie tejto zmluvy uzatvorenej na diaľku začalo s jeho výslovným súhlasom a vyhlasuje, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od tejto zmluvy uzatvorenej na diaľku v takomto prípade.

IX. GDPR

 1. Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), v tejto zmluve aj ako „Nariadenie GDPR“ a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.
 2. Zákonnosť spracúvania osobných údajov zástupcov zmluvných strán obsiahnutých v tejto zmluve je v zmysle čl. 6, ods. 1., písm. b) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. b) Zákona 18 a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby; resp. v zmysle čl. 6, ods. 1., písm. c) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. c) Zákona 18 a teda spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná s poukazom na Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 3. Identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán (obchodné meno, sídlo, štát, IČO, DIČ, IČ DPH, údaje z obchodného registra / živnostenského registra, údaje o banke a bankovom účte, titul, meno a priezvisko oprávnenej osoby konať, tel. číslo, email, www, ostatné údaje uvedené na faktúre) sú spracúvané za účelom určenia zmluvných strán a plnenia predmetu tejto zmluvy (vystavenie daňového dokladu – faktúry, jej úhrady a spracovaniu v účtovníctve, vzájomná komunikácia počas trvania tejto zmluvy a po skončení tejto zmluvy v súvislosti so zmluvou, …) v zmysle platnej legislatívy SR a EÚ, podľa ktorej budú aj uchovávané a archivované (10 rokov).
 4. Zodpovedná osoba DPO – kontaktné údaje na zoDPOvednú osobu zmluvných strán sú uverejnené na webovom sídle príslušnej zmluvnej strany (v prípade, ak je určená).
 5. Dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 6. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť v zmysle § 79 Zákona 18. Táto mlčanlivosť platí aj po ukončení tejto zmluvy.
 7. Identifikácia (možných) príjemcov: Daňový úrad; Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.
 8. Orgánom dozoru je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

X. Záverečné ustanovenia

 1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR, prípadne ďalšími právnymi predpismi SR. Rozhodným právom je tak v zmysle dohody zmluvných strán právo Slovenskej republiky.
 2. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.
 3. Táto zmluva je vyhotovená a zverejnená na stránkach www.gdpr-pass.sk a môže sa považovať aj za všeobecné obchodné podmienky pre zakúpenie elektronickej publikácie Sprievodca svetom GDPR.
 4. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle pre uzatvorenie tejto zmluvy na diaľku sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo potvrdzujú konkludentným súhlasom. Konkludentný súhlas je právny úkon odôvodňujúci určitý záver, z ktorého možno jednoznačne poukázať na vôľu konajúceho; v prípade predávajúceho je to samotná skutočnosť, že publikáciu ponúka na predaj na stránkach www.gdpr-pass.sk za podmienok ustanovených touto zmluvou; v prípade kupujúceho je to oboznámenie sa s podmienkami tejto zmluvy, ich akceptácia, čo potvrdí zaškrnutím políčka Bol som oboznámený s podmienkami zmluvy na diaľku a súhlasím s nimi bez výhrad v objednávkovom formulári na publikáciu Sprievodca svetom GDPR, ešte pred samotným odoslaním požiadavky na zakúpenie publikácie.
 5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom odoslania požiadavky kupujúceho na kúpu publikácie Sprievodca svetom GDPR cez objednávkový formulár na stránkach www.gdpr-pass.sk.